Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 22.03.2019 r.

EZ/ZP-5/2019   

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - ceną:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

 

1

ATMAZ sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

86,59

 

3

TRIO COLOR Daniel Sztajer

ul. Pola Karolińskie 4/2

02-401 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

100

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy AUTOMATYKA BIUROWA sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w którym zobowiązany był do podania nazwy artykułów oferowanych artykułów biurowych i papierniczych, w celu umożliwienia Zamawiającemu ocenę merytoryczną zaoferowanych produktów.

Wykonawca w pozycjach: 2-5, 10, 13-18, 20-24, 35, 38-41, 42-47, 49-51, 56, 58, 62, 69, 73-75, 79, 81, 96-97, 115-118, 127, 131, 137-138, 142, 148-149, 156-157, 171, 179 skopiował nazwy artykułów wymaganych przez Zamawiającego i pozostawił „np.” w oferowanych artykułach. Tym samym, Zamawiający nie może zweryfikować zaoferowanych produktów, czy są zgodne z SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaoferowanych produktów i sprawdzenia ich zgodności z zapisami SIWZ, nie ma również podstaw do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty.

Formularz cenowy nie może być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż przepis ten pozwala jedynie na uzupełnianie dokumentów składanych na potwierdzanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Wymagania określa zamawiający, a wykonawca ma wskazać produkty, które im odpowiadają. Jeśli tego nie uczyni, to nie wiadomo, co faktycznie zaoferował. Formularz cenowy zawierający zindywidualizowanie oferowanych produktów stanowi merytoryczną treść złożonej przez wykonawcę oferty, a zatem nieuprawnione byłoby wzywanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 stycznia 2015 r.; sygn. akt KIO 2662/14).

Zmiana zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował całkowicie inne przedmioty aniżeli wyspecyfikowane w ofercie, jest zawsze zmianą istotną (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 marca 2015 r.; sygn. akt KIO 441/15).

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 marca 2014r., o sygnaturze KIO 441/14 „Procedura określona w art. 87 ust. 1 p.z.p. nie ma charakteru obligatoryjnego elementu procesu badania i oceny ofert. Zamawiający może o takie wyjaśnienia wystąpić, jeśli ma wątpliwości co do treści złożonej oferty. Takie wątpliwości mogą pojawić się szczególnie w sytuacji wewnętrznych sprzeczności w treści złożonej oferty czy niejasności poszczególnych zapisów znajdujących się w treści oferty (…) Obowiązkiem wykonawców jest przygotowanie oferty w sposób zgodny z postanowieniami SIWZ. Obarczenie zamawiającego obowiązkiem dociekania dlaczego oferta wykonawcy jest niezgodna z SIWZ jest zbyt daleko idącą interpretacją dyspozycji art. 87 ust. 1 p.z.p”.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, Wykonawca w poz. 11 zaoferował papier xero A3 Color Copy 160 g, CC316, który według wiedzy Zamawiającego, nie spełnia wymaganej skali białości (wymagane było minimum 170, zaoferowane 161).

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy AUTOMATYKA BIUROWA sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty - TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Batalionów Chłopskich 87C/137, 01-307 Warszawa. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Warszawa, dnia 26.03.2019 r.

EZ/ZP-5/2019

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, jeżeli nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zamawiający w dniu 22.03.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Batalionów Chłopskich 87C/137, 01-307 Warszawa. Po wysłaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający otrzymał informację, iż wybrana oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ w poszczególnych pozycjach artykułów biurowych i papierniczych.

W związku z otrzymaniem ww. informacji o niezgodnej z przepisami czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający informuje, że zgodnie z jednolitym stanowiskiem prezentowanym w judykaturze w sytuacji gdy po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wejdzie w posiadanie informacji, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania może unieważnić swoją decyzję. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji poprzez uwzględnienie przez Zamawiającego informacji o czynności niezgodnej z prawem wniesionej na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Batalionów Chłopskich 87C/137, 01-307 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca złożył Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w którym zobowiązany był do podania nazwy oferowanych artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych, w celu umożliwienia Zamawiającemu ocenę merytoryczną zaoferowanych produktów.

Wykonawca w poz. 20, 21, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 139, 140, 141, 151, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 177, 178 nie wskazał nazw proponowanych produktów. Tym samym, Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaoferowanych produktów i sprawdzenia ich zgodności z zapisami SIWZ.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymagał aby Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w komórce „Nazwa i parametry artykułów oferowanych przez Wykonawcę” w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca w złożonych Formularzu oferty zobowiązany był do wpisania nazw produktów, które oferuje, czyli wpisanie nazw produktów równoważnych lub potwierdzających, że są zgodne z zapisami SIWZ.

Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaoferowanych produktów i sprawdzenia ich zgodności z zapisami SIWZ, nie ma również podstaw do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty.

Formularz cenowy nie może być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż przepis ten pozwala jedynie na uzupełnianie dokumentów składanych na potwierdzanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Wymagania określa zamawiający, a wykonawca ma wskazać produkty, które im odpowiadają. Jeśli tego nie uczyni, to nie wiadomo, co faktycznie zaoferował. Formularz cenowy zawierający zindywidualizowanie oferowanych produktów stanowi merytoryczną treść złożonej przez wykonawcę oferty, a zatem nieuprawnione byłoby wzywanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 stycznia 2015 r.; sygn. akt KIO 2662/14).

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 marca 2014r., o sygnaturze KIO 441/14 „Procedura określona w art. 87 ust. 1 p.z.p. nie ma charakteru obligatoryjnego elementu procesu badania i oceny ofert. Zamawiający może o takie wyjaśnienia wystąpić, jeśli ma wątpliwości co do treści złożonej oferty. Takie wątpliwości mogą pojawić się szczególnie w sytuacji wewnętrznych sprzeczności w treści złożonej oferty czy niejasności poszczególnych zapisów znajdujących się w treści oferty (…) Obowiązkiem wykonawców jest przygotowanie oferty w sposób zgodny z postanowieniami SIWZ. Obarczenie zamawiającego obowiązkiem dociekania dlaczego oferta wykonawcy jest niezgodna z SIWZ jest zbyt daleko idącą interpretacją dyspozycji art. 87 ust. 1 p.z.p”.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nałożył na wykonawców obowiązek wskazania nazw handlowych oraz oznaczenia producentów oferowanego asortymentu, informacje takie bezsprzecznie stanowią treść oferty. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, polegająca na braku wskazania powyższych informacji nie może zostać wyeliminowana poprzez zastosowanie mechanizmów wskazanych w art. 87 p.z.p., oferta podlega bezwzględnemu odrzuceniu z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że niezgodność oferty, aby była prawnie doniosła z punktu widzenia art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p., dotyczyć powinna niezgodności zobowiązania zamawianego w SIWZ oraz zobowiązania oferowanego w ofercie. Może także polegać na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ, przy czym chodzi tu o wymagania SIWZ dotyczące treści oferty. Ponadto niezgodność oferty musi mieć charakter pewny i nieusuwalny. Nie może być zatem możliwości zastosowania wobec niej procedury wyjaśnienia treści oferty (art. 87 ust. 1 p.z.p.) ani jej poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. (tak: wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z 10 marca 2015 r. (VIII Ca 76/15).

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Batalionów Chłopskich 87C/137, 01-307 Warszawa.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, jak na wstępie, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, jeżeli nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.