Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dn.01.04.2019 r.

TA/ZP-4/2019

 

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

Złożona oferta uzyskała najwyższą punktację w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1.1 zamówienia, Pkt. 2 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 zamówienia oraz do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1.2 zamówienia

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1.1 zamówienia, Pkt. 2 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 zamówienia oraz do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1.2 zamówienia

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1.1 zamówienia, Pkt. 2 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 zamówienia oraz do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1.2 zamówienia

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1.1 zamówienia, Pkt. 2 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 zamówienia oraz do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1.2 zamówienia

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

 

 

 

100

 

 

 

Zamawiający informuje o wykluczeniu firmy Bezpieczne.it sp. z o.o., ul. Poleczki 20A, 02-822 Warszawa.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje odrzucona. Powód odrzucenia podany poniżej.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca wraz z Formularzem oferty złożył Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ, w którym oświadczył, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Z treści Oświadczenia jednoznacznie wynikało, że Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów oraz, że zrealizuje zamówienie z udziałem podwykonawców.

Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, oraz wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Pismo zawierało informację, że w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia wystawione przez podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca (Załącznik nr 4 do SIWZ – Część III) oraz zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zamawiający miał ocenić, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbadać, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył nowe Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ, w którym zmianie uległa lista podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca. Wykonawca załączył Zamawiającemu informację, że zaktualizował Załącznik nr 4 z powodu utraty kontaktu z podwykonawcą Apius.

Swym działaniem Wykonawca złożył ponownie i zmodyfikował treść Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, co stanowi istotną i znaczącą zmianę treści pierwotnej oferty.

Zgodnie z linią orzeczniczą przepisy należy interpretować w ten sposób, że nie pozwalają one na to, aby po upływie terminu składania ofert wykonawca przekazał zamawiającemu, w celu wykazania że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący pytań zadanych przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie C-387/14 „Esaprojekt”.

Ponadto, do zmodyfikowanego Załącznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca nie dołączył wszystkich wymaganych oświadczeń wystawionych przez podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca (Załącznik nr 4 do SIWZ – Część III). Tym samym, Zamawiający nie jest w stanie ocenić, czy wskazane podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Z treści złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia, Zamawiający powziął wiadomość, że Wykonawca nie jest w stanie samodzielnie zrealizować przedmiotu zamówienia, powołując się na doświadczenie i dysponowanie zasobami ludzkimi udostępnionymi przez podmioty trzecie, których Zamawiający nie ma możliwości zweryfikować.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.