Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 14.02.2019 r.

EZ/ZP-2/2019

 

 

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę osób i mienia w Warszawie i w Łodzi – Część 1 zamówienia

 

Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem była ochrona osób i mienia w Warszawie i w Łodzi, dokonał ponownej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na Część 1 zamówienia.

Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją przekazaną w dniu 25.01.2019 r. uczestnikom postępowania oraz zamieszczoną w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego, umowy z wybranymi Wykonawcami miały zostać podpisane przed dniem 01.02.2019 r.

W związku z brakiem podpisania i dostarczenia podpisanej umowy przez firmę DSC Group sp. z o.o., ul. J. H. Dąbrowskiego 75/70, 60-523 Poznań na realizację Części 1 zamówienia, jak również braku reakcji na ostateczne wezwanie do przesłania podpisanej umowy, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp dokonał wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty i ważnej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż w zakresie Części 1 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Lider: MAXUS sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64,66, 93-408 Łódź; Partner: MM SERVICE MONITORING sp. z o.o., ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów.

Oferta wybranego Wykonawcy jest kolejną najkorzystniejszą ofertą w zakresie Części 1 prowadzonego postępowania oraz najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wykonawca spełnił wymogi formalno-prawne udziału w postępowaniu.

W zakresie Części 2 zamówienia została zawarta umowa z firmą KERIM GRUPA sp. z o.o. sp.k., ul. Dzielna 11, 26-600 Radom.

 


 

 

Warszawa, dnia 25.01.2019 r.

EZ/ZP-2/2019

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w Warszawie i w Łodzi

Zamawiający, zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem była ochrona osób i mienia w Warszawie i w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie treścią Ogłoszenia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert – ceną oraz doświadczenie Wykonawcy:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

PATRAS sp. z o.o.

ul. Żelazna 87 lok. 411

00-879 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

64,88

0

64,88

3

Grupa DSF sp. z o.o.

ul. Powstańców 4A lok. 67

05-091 Ząbki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

63,38

20

83,38

4

RR SECURITY Safety sp. z o.o.

ul. Warecka 9/55

00-034 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

64,79

20

84,79

5

DSC Group sp. z o.o.

ul. J. H. Dąbrowskiego 75/70

60-523 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

20

100

6

Biuro Ochrony AROMIG sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 80/98

02-255 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

78,77

20

98,77

7

Konsorcjum firm:

Lider: Agencja Ochrony Mienia MATPOL sp. z o.o.

ul. Dominikańska 33

02-738 Warszawa

Partner: MATPOL GRUPA sp. z o.o.

ul. Dominikańska 33

02-738 Warszawa

Partner: MJK sp. z o.o.

ul. Dominikańska 33

02-738 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

63,40

20

83,40

8

OCHRONA-GOT sp. z o.o.

ul. Erazma Ciołka 13 lok. 1

01-445 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

72,12

20

92,12

9

Konsorcjum firm:

Lider: MAXUS sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 64,66

93-408 Łódź

Partner: MM SERVICE MONITORING sp. z o.o.

ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

78,82

20

98,82

11

Agencja Ochrony ESKORT sp. z o.o.

ul. Obywatelska 201

94-111 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

70,75

20

90,75

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

PATRAS sp. z o.o.

ul. Żelazna 87 lok. 411

00-879 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

63,21

0

63,21

3

Grupa DSF sp. z o.o.

ul. Powstańców 4A lok. 67

05-091 Ząbki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

62,66

20

82,66

4

RR SECURITY Safety sp. z o.o.

ul. Warecka 9/55

00-034 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

65,36

20

85,36

5

DSC Group sp. z o.o.

ul. J. H. Dąbrowskiego 75/70

60-523 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

75,20

10

85,20

7

Konsorcjum firm:

Lider: Agencja Ochrony Mienia MATPOL sp. z o.o.

ul. Dominikańska 33

02-738 Warszawa

Partner: MATPOL GRUPA sp. z o.o.

ul. Dominikańska 33

02-738 Warszawa

Partner: MJK sp. z o.o.

ul. Dominikańska 33

02-738 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

76,74

20

96,74

9

Konsorcjum firm:

Lider: MAXUS sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 64,66

93-408 Łódź

Partner: MM SERVICE MONITORING sp. z o.o.

ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

78,47

20

98,47

10

KERIM GRUPA sp. z o.o. sp.k.

ul. Dzielna 11

26-600 Radom

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

20

100

11

Agencja Ochrony ESKORT sp. z o.o.

ul. Obywatelska 201

94-111 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

74,64

20

94,64

Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę Konsorcjum firm: MULTI SECURITY sp. z o.o., ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź, PPHU Profecto Sławomir Kosmala, ul. Gombrowicza 23, 93-405 Łódź złożoną w ramach Części 2 zamówienia, ponieważ jest obarczona błędem w obliczeniu ceny, co wypełnia przesłanki art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Zamawiający informuje, że w dniu 23.01.2019 r. wezwał firmę PPHU PROFECTO Sławomir Kosmala – Lidera Konsorcjum do złożenia wyjaśnień w sprawie podstaw zwolnienia z podatku VAT. Wykonawca za realizację Części 2 zamówienia nie uwzględnił w oferowanej cenie stawki podatku VAT. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25.01.2019 r. do godz. 10.00 Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień.

W Formularzu oferty w miejscu wskazania podatku VAT, Wykonawca wpisał „zwolniony” W związku z taką informacją, Zamawiający w trybie art. 87 ust. 1 Pzp wezwał Lidera konsorcjum firmę PPHU PROFECTO Sławomir Kosmala do wyjaśnienia podstawy stwierdzenia o zwolnieniu od podatku VAT. Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdził, że oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający badając oferty ma obowiązek zbadać wysokość stawki VAT w oparciu o przepisy prawa i obiektywne kryteria jej zastosowania. Przyjęcie nieprawidłowej stawki VAT, tj. nieuprawnione skorzystanie ze zwolnienia, jest równoznaczne z nieprawidłowym ustaleniem ceny. Jest to jednocześnie błąd, który nie może zostać usunięty w trybie określonym przepisami ustawy Pzp.

Termin realizacji przedmiotowego zamówienia został określony na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a cena w ofercie Konsorcjum wynosi 144.277,20 zł. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych przesłanek do stwierdzenia, że Wykonawca nie uzyska z tytułu realizacji innych umów - kwoty przekraczającej w jednym roku podatkowym ustawowego progu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia.  Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2011 r. (Sygn. Akt III CZP 53/11) „Oferty zawierające skalkulowane przez wykonawców ceny netto stają się porównywalne, o ile ostateczną wartość (cenę brutto) uzyskano przy zastosowaniu jednolitej, wynikającej z obowiązujących przepisów, stawki podatku VAT. Tylko oferty równoważne w zakresie obiektywnie sprawdzalnych elementów, a takim elementem jest stawka podatku VAT wynikająca z obowiązujących przepisów, stwarzają możliwość porównania i tym samym równego traktowania oferentów”.

W związku z tym, oferta Konsorcjum firm: MULTI SECURITY sp. z o.o., ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź, PPHU Profecto Sławomir Kosmala, ul. Gombrowicza 23, 93-405 Łódź podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, bowiem zawiera błąd w obliczeniu ceny. 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia – DSC Group sp. z o.o., ul. J. H. Dąbrowskiego 75/70, 60-523 Poznań;

Część 2 zamówienia – KERIM GRUPA sp. z o.o. sp.k., ul. Dzielna 11, 26-600 Radom.

Wykonawcy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.