Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 29.01.2019 r.

EZ/ZP-1/2019

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono siedem ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium cena oraz okres gwarancji:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

TRONUS POLSKA sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

74,34

10

84,34

3

JARD sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

7

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o.o.

Al. Solidarności 15

15-751 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

68,17

10

78,17

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

MATRIX INFRALAB sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowopogońska 1

41-200 Sosnowiec

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

75,01

10

85,01

4

TAWO Tadeusz Flieger

ul. Grochowska 12

60-277 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

5

KOETTERMANN sp. z o.o.

ul. Szamocka 8

01-748 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

64,84

10

74,84

6

DCD Lab sp. z o.o. sp. k.

ul. Mosińska 9

62-060 Stęszew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

74,71

10

84,71

7

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o.o.

Al. Solidarności 15

15-751 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

65,83

10

75,83

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy TRONUS POLSKA sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - w Części 2 zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza Wykonawcę: TRONUS POLSKA sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej i dalej odrzuca ofertę Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W celu oceny zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określił, w Rozdziale 6 SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia, następujący warunek udziału: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla Części 2 zamówienia - co najmniej 1 dostawę mebli laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto i przedstawi dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (forma referencji). Na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (na wezwanie Zamawiającego) Wykonawca złożył wykaz dostaw oraz referencje, z których wynika, że Części 2 zamówienia wykonał: dostawę mebli w tym mebli laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego: TRONUS DEUTSCHLAND GmbH, Am Klinikum 7, 02828 Gorlitz. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, tj. dokumentów które jednoznacznie potwierdzą realizację dostawy mebli laboratoryjnych w formie protokołu odbioru oraz faktury. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, tym samym nie wykazał więc spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia – JARD sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa;

Część 2 zamówienia – TAWO Tadeusz Flieger, ul. Grochowska 12, 60-277 Poznań.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.