Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo-budowlanych i adaptacyjnych pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych i adaptacyjnych pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się poszczególnymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski sp.j.

ul. Kajetańska 9

02-495 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

2

GROM.CO sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 11

05-152 Kazuń Bielany

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

81,16

0

81,16

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski sp.j.

ul. Kajetańska 9

02-495 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,40

10

98,40

2

GROM.CO sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 11

05-152 Kazuń Bielany

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Na podstawie kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na poszczególne części zamówienia przez firmę MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski sp.j., ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa. Wykonawca złożył ofertę na poszczególne części zamówienia, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa na poszczególne części zamówienia może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.