Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

TP/ZP-14/2018

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie ogólnopolskich konkursów fotograficznego i filmowego popularyzujących prace w zawodach objętych Projektem pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.4 „Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy”, projekt nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 pod nazwą „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zorganizowanie ogólnopolskich konkursów fotograficznego i filmowego popularyzujących prace w zawodach objętych Projektem pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne części zamówienia Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu PR

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w zakresie realizacji eventów promocyjnych

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w zakresie organizacji konkursów, w tym artystycznych

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

IDEALNIE sp. z o.o.

ul. Polna 9C

96-314 Baranów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

40

10

6

10

66

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu PR

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w zakresie realizacji eventów promocyjnych

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w zakresie organizacji konkursów, w tym artystycznych

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

IDEALNIE sp. z o.o.

ul. Polna 9C

96-314 Baranów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

40

10

6

10

66

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę IDEALNIE sp. z o.o., ul. Polna 9C, 96-314 Baranów, została oceniona jako najkorzystniejsza, na poszczególne części zamówienia, w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.