Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 16.11.2017 roku do godz. 10:00 nie wpłynęły oferty na poszczególne części zamówienia.