Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono jedenaście ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

FORTUM Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Heweliusza 9

80-890 Gdańsk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,74

2

Energia i Gaz sp. z o.o.

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,79

3

Barton Energia sp. z o.o.

Al. Krakowska 48

05-090 Janki, Raszyn

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,34

4

GREEN S.A.

ul. A. Słonimskiego 6

50-304 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,61

5

ENERHA sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200 bud. 2 lok. 300

02-486 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,95

6

POLSKI PRĄD S.A.

Al. Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

7

Energa-Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,91

8

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,12

9

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,90

10

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,92

11

NOVUM S.A.

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,56

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez POLSKI PRĄD S.A., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.