Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową modernizację energetyczną budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0034/16, działanie 1.3 poddziałanie 1.3.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego”

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na kompleksową modernizację energetyczną budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na oświetlenie wewnętrzne w technologii LED

1

TOKBUD Tomasz Karaś, ul. Kruczkowskiego 42, 21-040 Świdnik

83,79

2

2

2

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na zainstalowane okna i drzwi zewnętrzne

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na zainstalowaną instalację c.o.

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na instalację fotowoltaiczną

Łączna liczba przyznanych punktów

2

2

2

95,79

2

Konsorcjum firm:

Lider: WIMAKS sp. z o.o. sp.k., ul. Narcyzowa 20A, 04-930 Warszawa;

Partner: WIMAKS Toczyłowski Dariusz, ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na oświetlenie wewnętrzne w technologii LED

82,62

2

2

2

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na zainstalowane okna i drzwi zewnętrzne

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na zainstalowaną instalację c.o.

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na instalację fotowoltaiczną

Łączna liczba przyznanych punktów

2

2

2

94,62

3

Konsorcjum firm:

Lider: ELTRIX ENERGIA Piotr Baraniak

ul. Jaworskiego 4

05-090 Raszyn

Partner: ORLIKON sp. z o.o.

ul. Za Groblą 10

61-860 Poznań

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na oświetlenie wewnętrzne w technologii LED

88

2

2

2

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na zainstalowane okna i drzwi zewnętrzne

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na zainstalowaną instalację c.o.

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na instalację fotowoltaiczną

Łączna liczba przyznanych punktów

2

2

2

100

4

ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki

ul. Nowosielecka 14a lok. 3

00-466 Warszawa

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na oświetlenie wewnętrzne w technologii LED

84,22

2

2

2

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na zainstalowane okna i drzwi zewnętrzne

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na zainstalowaną instalację c.o.

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na instalację fotowoltaiczną

Łączna liczba przyznanych punktów

2

2

2

96,22

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez Konsorcjum firm: Lider: ELTRIX ENERGIA Piotr Baraniak, ul. Jaworskiego 4, 05-090 Raszyn; Partner: ORLIKON sp. z o.o., ul. Za Groblą 10, 61-860 Poznań odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna ze złożonych ofert nie podlegała odrzuceniu.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.