Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę samochodu osobowego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium zużycie energii

Liczba punktów w kryterium emisja dwutlenku węgla (CO2)

Liczba punktów w kryterium emisja pozostałych zanieczyszczeń

1

PORSCHE INTER AUTO sp. z o.o.,

ul. Połczyńska 118a

01-304 Warszawa

69

3

3

3

Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/

elektryczne/

elektroniczne

Liczba punktów w kryterium gwarancja na powłokę lakierniczą

Liczba punktów w kryterium gwarancja na perforację nadwozia

1

0

0

4

Łączna liczba przyznanych punktów – 83,00

2

KROTOSKI-CICHY sp. z o.o. sp.k.

ul. Radzymińska 78

03-752 Warszawa

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium zużycie energii

Liczba punktów w kryterium emisja dwutlenku węgla (CO2)

Liczba punktów w kryterium emisja pozostałych zanieczyszczeń

68,50

3

3

0,37

Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/

elektryczne/

elektroniczne

Liczba punktów w kryterium gwarancja na powłokę lakierniczą

Liczba punktów w kryterium gwarancja na perforację nadwozia

1

0

0

4

Łączna liczba przyznanych punktów – 79,87

  

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert na poszczególne części zamówienia, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez PORSCHE INTER AUTO sp. z o.o., ul. Połczyńska 118a, 01-304 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.