Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-12-16
Znak: EZ/ZP-51/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w Łodzi


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, ochronę osób i mienia, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy:

KONSALNET Skorpion Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców:
Oferta nr 1 – KOBRA Wł.Nikiciuk, P.Niewiadomski Sp.J., ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa;
Oferta nr 2 – KONSALNET Skorpion Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa;

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena
1 75,20
2 100


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.