Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

1

BEA sp. z o.o.

ul. Łodygowa 90

05-091 Ząbki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,53

2

LYRECO POLSKA S.A.

ul. Sokołowska 33

Sokołów, 05-806 Komorów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez LYRECO Polska S.A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.