Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu i budowę zestawu do badań izolacyjności i mikroklimatu wewnątrz rękawicy

Zamówienie realizowane w ramach projektu badawczego pt. „Zastosowanie proekologicznych, aktywnych związków mineralnych w produkcji rękawic i obuwia do ochrony przed zimnem” realizowany na podstawie umowy nr PBS3/A9/33/2015 z dnia 10.04.2015 r. w ramach Programu Badań Stosowanych dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na opracowanie projektu i budowę zestawu do badań izolacyjności i mikroklimatu wewnątrz rękawicy, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium udzielenie dodatkowego okresu gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

ATT Władysław Tarnowski

ul. Piotrkowska 172/180 m 38

90-368 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez ATT Władysław Tarnowski, ul. Piotrkowska 172/180 m 38, 90-368 Łódź odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.