Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny.

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Punktacja w kryterium cena Punktacja w kryterium wysokość upustu od ceny jednego litra etyliny bezołowiowej Pb 95 Punktacja w kryterium wysokość upustu od ceny jednego litra oleju napędowego Łączna liczba uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewskiul. Sokołowska 159A08-110 Siedlce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 80 1,33 1,33 82,66
2 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.ul. Chemików 709-411 Płock Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 79,21 10 10 99,21

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.