Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów i sprzętu sportowego

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę artykułów i sprzętu sportowego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty na poszczególne części zamówienia.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz udzielenia dodatkowej gwarancji.

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium udzielenie dodatkowej gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

VO2MAX sp. z o.o.

ul. Cicha 12

05-126 Wólka Radzymińska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium udzielenie dodatkowej gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

MES sp. z o.o.

ul. Zawiła 56

30-390 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

84,98

0

84,98

2

VO2MAX sp. z o.o.

ul. Cicha 12

05-126 Wólka Radzymińska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

3

MARSPORT s.c.

ul. Bohaterów Getta 3

15-444 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

40,34

5

45,34

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium udzielenie dodatkowej gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

MARSPORT s.c.

ul. Bohaterów Getta 3

15-444 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

4

DEL SPORT sp. z o.o.

ul. Warszawska 33

05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,32

5

94,32

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium udzielenie dodatkowej gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

MARSPORT s.c.

ul. Bohaterów Getta 3

15-444 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

4

DEL SPORT sp. z o.o.

ul. Warszawska 33

05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

55,54

5

60,54

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium udzielenie dodatkowej gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

MARSPORT s.c.

ul. Bohaterów Getta 3

15-444 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający informuje, iż złożone oferty na:

Część 1, 2 - VO2MAX sp. z o.o., ul. Cicha 12, 05-126 Wólka Radzymińska;

Część 3, 4, 5 - MARSPORT s.c., ul. Bohaterów Getta 3, 15-444 Białystok;

odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i zostały ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowy mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.