Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

TO/ZP-59/2015

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2016 r.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2016 r., dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono pięć ofert.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny.

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

2

ABE-IPS sp. z o.o.

ul. Grzybowska 37A

00-855 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,54

3

EBSCO sp. z o.o.

ul. Krakowskie Przedmieście 79

00-079 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,08

4

ARS POLONA S.A.

ul. Obrońców 25

03-933 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

1

GARMOND PRESS S.A.

ul. Lubicz 3

31-034 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

75,83

5

KOLPORTER sp. z o.o. sp.k.

ul. Zagnańska 61

25-528 Kielce

Centralny Dział Prenumeraty

ul. Bakaliowa 3

05-080 Izabeli, Mościska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

 

Zamawiający informuje, że najkorzystniejsze oferty złożone w:

Części 1 zamówienia – ARS POLONA S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa;

Części 2 zamówienia - Kolporter sp. z o.o. sp.k., Centralny Dział Prenumeraty, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin, Mościska;

odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostały ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowy mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami na poszczególne części zamówienia, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.