Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przyrządów pomiarowych

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę przyrządów pomiarowych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz udzielenia dodatkowej gwarancji.

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium udzielenie dodatkowej gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

ENVIBRA sp. z o.o.

ul. Koperkowa 35A/2

62-064 Plewiska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

52,01

0

52,01

4

MAPS sp. z o.o. sp.k.

ul. Czarnowiejska 50B

30-054 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

 

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium udzielenie dodatkowej gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

ENVIBRA sp. z o.o.

ul. Koperkowa 35A/2

62-064 Plewiska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

51,26

0

51,26

4

MAPS sp. z o.o. sp.k.

ul. Czarnowiejska 50B

30-054 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

 

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium udzielenie dodatkowej gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

ENVIBRA sp. z o.o.

ul. Koperkowa 35A/2

62-064 Plewiska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

4

MAPS sp. z o.o. sp.k.

ul. Czarnowiejska 50B

30-054 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

47,82

0

47,82

 

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium udzielenie dodatkowej gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

COMMTEST Kazimierz Kuś

ul. Ogrodowa 1B

05-092 Kiełpin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 1 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Oferta firmy AUTOMATECH sp. z o.o., ul. Ewy 2, 05-816 Opacz-Kolonia podlega odrzuceniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca złożył ofertę w walucie EUR. Według treści Rozdziału XIX SIWZ Zamawiający nie dopuścił złożenia ofert w walucie obcej.

Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ zmodyfikował Formularz oferty, poprzez wprowadzenie walut obcych EUR/GBP. Wykonawca za realizację zamówienia zaoferował cenę w walucie obcej – w euro.

Zmiana zapisów w formularzu ofertowym nie miała charakteru omyłki - ani pisarskiej, ani innej, lecz była celowym działaniem Wykonawcy.

Za treść oferty uznaje się oświadczenie woli wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia, w określony sposób i za określoną cenę. Zobowiązanie to odnosi się przede wszystkim do oferowanego zakresu przedmiotowego oraz sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Wyrażone jest zwykle w formularzu ofertowym, jednak może znaleźć się również w innych składanych przez wykonawcę dokumentach, mających na celu skonkretyzowanie przedmiotu zamówienia (np. w opisie czy specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia). W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślające i uszczegóławiające jego zakres czy sposób wykonania – co do zasady są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym – częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia.

Po upływie terminu składania ofert – w przypadku braków lub błędów w tych dokumentach – nie jest możliwe ich uzupełnienie, albowiem doszłoby do niedozwolonej zmiany treści oferty. Zgodnie z art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy pzp niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą jakichkolwiek negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (poza poprawkami, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy pzp). Braki lub błędy w tych dokumentach, których nie będzie można usunąć w trybie poprawienia omyłek (art. 87 ust. 2 ustawy pzp) będą więc – co do zasady – przesądzały o niezgodności treści oferty z wymaganiami zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku takich niezgodności zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na to, że treść oferty nie odpowiada treści siwz.

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne części zamówienia:

Część 2, 3 - MAPS sp. z o.o. sp.k., ul. Czarnowiejska 50B, 30-054 Kraków;

Część 4 - ENVIBRA sp. z o.o., ul. Koperkowa 35A/2, 62-064 Plewiska;

Część 5 - COMMTEST Kazimierz Kuś, ul. Ogrodowa 1B, 05-092 Kiełpin

 

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowy mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.