Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przyrządów pomiarowych i miernika

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę przyrządów pomiarowych i miernika, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz udzielenia dodatkowej gwarancji.

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

LAFOT Elektronik Natalia Lalek

ul. Poznańska 70

62-040 Puszczykowo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

 

Część 7 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

4

TESPOL sp. z o.o.

ul. Klecińska 125

54-413 Wrocław

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy AUTOMATECH sp. z o.o., ul. Ewy 2, 05-816 Opacz-Kolonia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymagał dostawy zestawu dobiegometru, o poniższych parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ:

1) Zasilania dobiegometru:

a) z własnego zestawu akumulatorowego lub poprzez port komputerowy,

b) pojemności źródła energii, która powinna umożliwiać ciągłą pracę urządzenia, przez co najmniej 8 godzin (dotyczy zasilania z własnego zestawu akumulatorowego),

c) wyposażenia do ładowania zestawu akumulatorowego, które powinno być zasilane z sieci elektrycznej prądu przemiennego 230 V 50 Hz;

2) Zakresów i dokładności pomiarów:

a) czasu dobiegu – w zakresie: 1÷5000 ms, działki elementarnej: nie więcej niż 0,5 ms, dopuszczalny błąd pomiarowy: 0,1 ms;

b) liniowej odległości dobiegu maszyn - zakres: 1÷2500 mm, działki elementarnej: nie więcej niż 0,5 mm, dopuszczalny błąd pomiarowy: 0,5 mm;

c) obrotowej odległości dobiegu - zakres: nielimitowany, działki elementarnej: nie więcej niż 0,5 mm, dopuszczalny błąd pomiarowy: 0,5 mm;

3) Oprogramowania wspomagającego:

a) umożliwiającego transfer wyników pomiarów z dobiegometru oraz ich przetwarzanie na komputerze (platforma Windows 7 i 8) posiadanym przez Zamawiającego,

b) licencji związanej z oprogramowaniem, która nie może ograniczać użytkownika zestawu dobiegometru w wykonywaniu badań, świadczeniu usług pomiarowych i przetwarzaniu wyników pomiarów.

 

Zamawiający w dniu 04.09.2015 r. wezwał firmę AUTOMATECH sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane wyjaśnienia, z których jednoznacznie wynika, iż nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.  Wykonawca zaoferował dostawę dobiegometru zasilanego z sieci elektrycznej, o mniej szczegółowym zakresie i dokładności pomiarów czasu dobiegu, liniowej odległości dobiegu maszyn oraz obrotowej odległości dobiegu, co doprowadziło do odrzucenia oferty. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 7 maja 2009 r., KIO/UZP 536/09: „Zamawiający przy dokonywaniu oceny ofert, nie może odstępować od wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż prowadzi to do naruszania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Skoro zaoferowany produkt nie spełnia kompletnych parametrów, wyznaczonych jako graniczne wymagane, obowiązkiem zamawiającego było odrzucenie oferty. Cechy techniczne, którymi obligatoryjnie winno charakteryzować się nabywane urządzenie, stanowią bowiem istotny element oferty, co przesądza o niezgodności jej treści z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 66 ust. 1 k.c.".

 

Ponadto, Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy ENVIBRA sp. z o.o., ul. Koperkowa 35A lok 2, 62-064 Plewiska, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający wymagał dołączenia do modułu pomiarowego do wielokanałowej rejestracji sygnałów wibroakustycznych wyposażenia minimalnego, szczegółowo wymienionego w Załączniku nr 5 do SIWZ: 

   • kompatybilnej przenośnej jednostki sterującej,
   • kompatybilnego zasilacza sieciowego 230V, 50 Hz,
   • oprogramowania pomiarowego (do analizy przebiegów czasowych, analizy FFT wąskopasmowej i tercjowej, funkcji przejścia H1 i H2, koherencji, funkcji pomiaru napięcia stałego), z licencją na co najmniej 2 stanowiska,
   • oprogramowania narzędziowego umożliwiającego pełne sterowanie funkcjonalnościami i interfejsami karty, graficznego programowania akwizycji danych, kompilacji programów i dystrybucji na inne stanowiska badawcze.

 

Wykonawca w złożonej ofercie zaznaczył, iż „zestaw nie zawiera komputera”, że „Zamawiający zapewni komputer do obsługi urządzeń”, tym samym wskazał, iż nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, co doprowadziło do odrzucenia oferty. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 7 maja 2009 r., KIO/UZP 536/09: „Zamawiający przy dokonywaniu oceny ofert, nie może odstępować od wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż prowadzi to do naruszania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Skoro zaoferowany produkt nie spełnia kompletnych parametrów, wyznaczonych jako graniczne wymagane, obowiązkiem zamawiającego było odrzucenie oferty. Cechy techniczne, którymi obligatoryjnie winno charakteryzować się nabywane urządzenie, stanowią bowiem istotny element oferty, co przesądza o niezgodności jej treści z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 66 ust. 1 k.c.".

W związku z powyższym, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania:

1)    w Części 1 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2)    w Części 3 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

3)    w Części 4 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

4)    w Części 5 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

5)    w Części 6 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne części zamówienia:

Część 2 - LAFOT Elektronik Natalia Lalek, ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo;

Część 7 - TESPOL sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowy mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami, z zachowaniem terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.