Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę urządzeń medycznych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz dodatkowej gwarancji.

 

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium dodatkowa gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

TOPCON Polska sp. z o.o.

ul. Warszawska 23

42-470 Siewierz

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium dodatkowa gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

MES sp. z o.o.

ul. Zawiła 56

30-390 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,37

0

90,37

4

VO2MAX sp. z o.o.

ul. Cicha 12

05-126 Wólka Radzymińska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o., ul. Renesansowa 5A, 01-905 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymagał w Załączniku nr 2 do SIWZ (pkt 4), aby ergospirometr posiadał analizator pozwalający na rejestrację stężenia CO2 w gazie wydychanym m.in.:

1)    dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,05% - Wykonawca zaoferował dokładność 0,1%,

2)    rozdzielczość nie gorsza niż 0,01% - Wykonawca zaoferował dokładność 0,1%.

Zamawiający wymagał w Załączniku nr 2 do SIWZ (pkt 5), aby ergospirometr posiadał analizator pozwalający na rejestrację stężenia O2 w gazie wydychanym m.in.:

1)    dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,05% - Wykonawca zaoferował dokładność 0,1%,

2)    rozdzielczość nie gorsza niż 0,01% - Wykonawca zaoferował dokładność 0,1%.

Wykonawca tym samym wykazał, iż nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, co doprowadziło do odrzucenia oferty. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 7 maja 2009 r., KIO/UZP 536/09: „Zamawiający przy dokonywaniu oceny ofert, nie może odstępować od wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż prowadzi to do naruszania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Skoro zaoferowany produkt nie spełnia kompletnych parametrów, wyznaczonych jako graniczne wymagane, obowiązkiem zamawiającego było odrzucenie oferty. Cechy techniczne, którymi obligatoryjnie winno charakteryzować się nabywane urządzenie, stanowią bowiem istotny element oferty, co przesądza o niezgodności jej treści z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 66 ust. 1 k.c.".

 

Zamawiający informuje o uznaniu za najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne części zamówienia:

Część 1 – TOPCON Polska sp. z o.o., ul. Warszawska 23, 42-470 Siewierz;

Część 2 - VO2MAX sp. z o.o., ul. Cicha 12, 05-126 Wólka Radzymińska.

 

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowy mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami, z zachowaniem terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.