Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przyrządów pomiarowych

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę przyrządów pomiarowych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono dziesięć ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz udzielenia dodatkowej gwarancji.

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

5

AM TECHNOLOGIES sp. z o.o. sp.k

Al. Jerozolimskie 146C

02-305 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

77,37

5

82,37

10

TESPOL sp. z o.o.

ul. Klecińska 125

54-413 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

9

LAFOT Elektronik Natalia Lalek

ul. Poznańska 70

62-040 Puszczykowo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

10

TESPOL sp. z o.o.

ul. Klecińska 125

54-413 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

 

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

5

AM TECHNOLOGIES sp. z o.o. sp.k

Al. Jerozolimskie 146C

02-305 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

Część 6 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

10

TESPOL sp. z o.o.

ul. Klecińska 125

54-413 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

Część 8 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

4

IMAGE Recording Solutions sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 190

01-934 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

Część 9 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

6

GL OPTIC sp. z o.o.

ul. Poznańska 70

62-040 Puszczykowo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

Część 12 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

MW Biuro Inżynierskie Michał M. Wychowański

Jakubowice 2

27-530 Ożarów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

 

 

 

 

Część 15 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

TESTO sp. z o.o.

ul. Wiejska 2

05-802 Pruszków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

Część 16 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

8

B & L International sp. z o.o.

ul. Racławicka 46/131

02-601 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

Część 17 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

MERAZET S.A.

ul. Krauthofera 36

60-203 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

7

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna A. Łobzowski, M. Łobzowska sp.j.

ul. Herbaciana 9

05-816 Reguły

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

70,01

0

70,01

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania:

1)     w Części 1 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2)    w Części 10 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

3)    w Części 11 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

4)    w Części 13 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

5)    w Części 14 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje, iż postępowanie w Części 7 zamówienia unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na Część 7 zamówienia złożona została tylko jedna oferta przez firmę LAFOT Elektronik Natalia Lalek, ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo, która zawiera cenę wielokrotnie przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. kwota 57.535,50 zł brutto).

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, tj. kwotę 19.483,20 zł brutto.

Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia określonego w Części 7 do ceny złożonej oferty.

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne części zamówienia:

Część 2, 4, 6 - TESPOL sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław;

Część 3 - LAFOT Elektronik Natalia Lalek, ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo;

Część 5 - AM TECHNOLOGIES sp. z o.o. sp.k, Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa;

Część 8 - IMAGE Recording Solutions sp. z o.o., ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa;

Część 9 - GL OPTIC sp. z o.o., ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo;

Część 12 - MW Biuro Inżynierskie Michał M. Wychowański, Jakubowice 2, 27-530 Ożarów;

Część 15 - TESTO sp. z o.o., ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków;

Część 16 - B & L International sp. z o.o., ul. Racławicka 46/131, 02-601 Warszawa;

Część 17 - MERAZET S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowy mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.