Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dn. 17.08.2015 r.

EZ/ZP-50/2015

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sprzedaż energii elektrycznej, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono sześć ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

1

ENEA S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,18

2

Elektrociepłownia Andrychów sp. z o.o.

ul. Krakowska 83

34-120 Andrychów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,48

3

GREEN S.A.

ul. Słonimskiego 6

50-304 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

4

RWE Polska  S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,34

5

NOVUM S.A.

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,66

6

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,72

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez GREEN S.A., ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.