Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dn. 12.08.2015 r.

TA/ZP-47/2015

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz przedłużenia serwisu gwarancyjnego.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

KOMPUTRONIK BIZNES sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

2

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,16

0

85,16

3

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-301 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,85

0

88,85

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez KOMPUTRONIK BIZNES sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.