Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dn. 17.08.2015 r.

TA/ZP-30/2015

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę oprogramowania, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych jedenaście ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

6

RESTOR P.Anton, A.Czapski, T. Rostropowicz sp.j.

ul. Dworkowa 2/107A

00-784 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

10

PROCAD S.A.

ul. Kartuska 215

80-122 Gdańsk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

6

RESTOR P.Anton, A.Czapski, T. Rostropowicz sp.j.

ul. Dworkowa 2/107A

00-784 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

8

SYRIANA Joanna Fischer

ul. Porębskiego 28/17

80-180 Gdańsk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

63,08

0

63,08

 

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

8

SYRIANA Joanna Fischer

ul. Porębskiego 28/17

80-180 Gdańsk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

35,34

0

35,34

9

SOLIDEXPERT

ul. Królowej Jadwigi 236

30-218 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Część 6 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

6

RESTOR P.Anton, A.Czapski, T. Rostropowicz sp.j.

ul. Dworkowa 2/107A

00-784 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Część 7 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

7

CommTest Kazimierz Kuś

ul. Ogrodowa 1B

05-092 Kiełpin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Część 8 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

TESPOL sp. z o.o.

ul. Klecińska 125

54-413 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

 

 

 

 

Część 9 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

TESPOL sp. z o.o.

ul. Klecińska 125

54-413 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

8

SYRIANA Joanna Fischer

ul. Porębskiego 28/17

80-180 Gdańsk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

38,5

0

38,51

 

Część 10 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

ALTA sp. z o.o.

ul. Olimpijska 7

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

8

SYRIANA Joanna Fischer

ul. Porębskiego 28/17

80-180 Gdańsk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

78,38

0

78,38

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 4 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy DPS Software sp. z o.o., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z ustawą Pzp.

Zamawiający wezwał firmę DPS Software sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa do złożenia wyjaśnień co do formy złożonej oferty. Wykonawca złożył ofertę w formie skanu, a nie jak wymagane było w SIWZ – w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (Rozdział XIII pkt 6 SIWZ). W wyznaczonym terminie Wykonawca poinformował, że „złożył ofertę w formie skanu podpisanego oryginału oferty, jednocześnie załączając oryginał oferty”.

Zgodnie z treścią art. 82 ust. 2 ustawy Pzp ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą Zamawiającego w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oferta może być złożona w formie elektronicznej pod warunkiem, że Zamawiający dopuścił taką możliwość.

W ww. przypadku oferta nie spełnia znamion formy pisemnej, w związku z czym Zamawiający stwierdził, że została naruszona jedna z podstawowych zasad postępowania – zasada pisemności. „Przy rozpatrywaniu skutków dochowania formy pisemnej należy odróżnić czynności prawne oraz czynności niemające takiego charakteru. Dla czynności prawnych ustawa wymaga dochowania tzw. zwykłej formy pisemnej, a więc - zgodnie z art. 78 § 1 k.c. - do jej zachowania wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Należy przyjąć, że forma ta w większości przypadków zastrzeżona jest do celów dowodowych (art. 74 § 1 zdanie drugie k.c.). Ustawa jednak w kilku przypadkach stanowi, że niezachowanie formy pisemnej wywołuje skutek w postaci nieważności danej czynności. Dotyczy to ofert, które zgodnie z art. 82 ust. 2 powinny być złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej, oraz umów w sprawie zamówienia publicznego, dla których forma pisemna również została zastrzeżona ad solemnitatem. W przypadku czynności niebędących czynnościami prawnymi, jak np. przesłanie wykonawcy informacji przekazanych przy otwarciu ofert, niezachowanie formy pisemnej nie przyniesie negatywnych skutków dla ważności postępowania” (Stachowiak Małgorzata, komentarz LEX 2014. Komentarz do art. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).  Dodatkowo na podstawie orzecznictwa Sądu Apelacyjnego stwierdza się, że złożone dokumenty w formie skanu lub ksero nie spełniają wymogu podpisu własnoręcznego, ponieważ nie jest to dokument oryginalny, a jedynie kopią odtworzoną za pomocą skanera.

W przypadku takich niezgodności Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z uwagi na to, że treść oferty nie jest zgodna z ustawą.

 

Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy firmy 2CAD GLOBAL Group sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wezwał firmę 2CAD GLOBAL Group sp. z o.o. , ul. Koszykowa 60/62 m 39, 00-673 Warszawa do złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganego dokumentu.

W Rozdziale VII pkt 2 ppkt 1) SIWZ, Zamawiający wskazał, że w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca winien złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca dołączył odpis z KRS wystawiony z dnia 05.01.2015 r., czyli nieaktualny na dzień składania ofert tj. dzień 24.07.2015 r., tym samym Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania.

Wykonawca wezwany został w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jednak dokumentu nie uzupełnił.

Wobec powyższego Wykonawcę należy wykluczyć, a złożoną przez niego ofertę uznać, w oparciu o art. 24 ust. 4 ustawy Pzp , za odrzuconą.

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy EUPOL Paweł Owczarzak, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Wykonawcy firmy EUPOL Paweł Owczarzak zawiera uchybienia wobec wymagań postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca nie dołączył do oferty Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.1 do SIWZ, w którym to załączniku Wykonawca zobowiązany być do podania informacji o producencie i typie oferowanego oprogramowania oraz faktycznych parametrów oferowanego oprogramowania w celu weryfikacji przez Zamawiającego czy oferowane oprogramowanie spełnia wymagania przedstawione w SIWZ.

Zamawiający może żądać  dokumentów jedynie w celu zweryfikowania – na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – czy oferowane przez wykonawców dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (stanowią wówczas tzw. dokumenty przedmiotowe). Dokumenty określające parametry jakościowe i techniczne przedmiotu zamówienia mogą więc wystąpić w różnych postępowaniach w odmiennych rolach. Status i charakter tych dokumentów w konkretnym postępowaniu określony jest przez zamawiającego w SIWZ z uwagi na możliwość (lub nie) uzupełnienia tych dokumentów na etapie badania i oceny ofert.

Uchybienia Wykonawcy polegają na niedołączeniu do oferty Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.1. do SIWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązywany był do złożenia dokumentów określających parametry jakościowe i techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. wykazu, opisu, specyfikacji technicznej. Dokumenty te – z uwagi na ich zawartość – stanowiły merytoryczną treść oferty, konkretyzując oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się jednolicie, że dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślające i uszczegóławiające jego zakres – co do zasady są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym – częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia. Braki lub błędy w takich dokumentach, których nie będzie można usunąć w trybie poprawienia omyłek (art. 87 ust. 2 ustawy Pzp) przesądzają więc o niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Brak w ofercie oświadczeń Wykonawcy, co do sposobu spełniania konkretnych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia ma istotne znaczenie dla oceny zgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, co stanowi wadę która nie podlega wyjaśnieniu w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wyjaśnienie musiałoby bowiem prowadzić do uzupełnienia przez Wykonawcę brakującej istotnej treści oferty i w efekcie do niedopuszczalnej zmiany (art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp). Uzupełnienie przez Wykonawcę brakującej istotnej treści oferty jest również niedopuszczalne ponieważ naruszałoby jedną z podstawowych zasad określoną w art. 7 ust. 1 Pzp, mianowicie „udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy PCC Polska T. Jarmuszczak sp.j., ul. Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Wykonawcy firmy PCC Polska T. Jarmuszczak sp.j. zawiera uchybienia wobec wymagań postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca nie dołączył do oferty Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.2 do SIWZ, w którym to załączniku Wykonawca zobowiązany być do podania informacji o producencie i typie oferowanego oprogramowania oraz faktycznych parametrów oferowanego oprogramowania w celu weryfikacji przez Zamawiającego czy oferowane oprogramowanie spełnia wymagania przedstawione w SIWZ.

Zamawiający może żądać  dokumentów jedynie w celu zweryfikowania – na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – czy oferowane przez wykonawców dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (stanowią wówczas tzw. dokumenty przedmiotowe). Dokumenty określające parametry jakościowe i techniczne przedmiotu zamówienia mogą więc wystąpić w różnych postępowaniach w odmiennych rolach. Status i charakter tych dokumentów w konkretnym postępowaniu określony jest przez zamawiającego w SIWZ z uwagi na możliwość (lub nie) uzupełnienia tych dokumentów na etapie badania i oceny ofert.

Uchybienia Wykonawcy polegają na nie dołączeniu do oferty Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.2. do SIWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązywany był do złożenia dokumentów określających parametry jakościowe i techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. wykazu, opisu, specyfikacji technicznej. Dokumenty te – z uwagi na ich zawartość – stanowiły merytoryczną treść oferty, konkretyzując oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się jednolicie, że dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślające i uszczegóławiające jego zakres – co do zasady są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym – częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia. Braki lub błędy w takich dokumentach, których nie będzie można usunąć w trybie poprawienia omyłek (art. 87 ust. 2 ustawy Pzp) przesądzają więc o niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Brak w ofercie oświadczeń Wykonawcy co do sposobu spełniania konkretnych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia ma istotne znaczenie dla oceny zgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, co stanowi wadę która nie podlega wyjaśnieniu w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wyjaśnienie musiałoby bowiem prowadzić do uzupełnienia przez Wykonawcę brakującej istotnej treści oferty i w efekcie do niedopuszczalnej zmiany (art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp). Uzupełnienie przez Wykonawcę brakującej istotnej treści oferty jest również niedopuszczalne ponieważ naruszałoby jedną z podstawowych zasad określoną w art. 7 ust. 1 Pzp, mianowicie „udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.

 

Zamawiający informuje o uznaniu za najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne części zamówienia:

 

Część 1, 3, 6 - RESTOR P.Anton, A.Czapski, T. Rostropowicz sp.j., ul. Dworkowa 2/107A, 00-784 Warszawa;

Część 2 - PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk;

Część 5 – SOLIDEXPERT, ul. Królowej Jadwigi 236, 30-218 Kraków’

Część 7 - CommTest Kazimierz Kuś, ul. Ogrodowa 1B, 05-092 Kiełpin;

Część 8, 9 - TESPOL sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław;

Część 10 - ALTA sp. z o.o., ul. Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice Śląskie.

 

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (art. 180), przysługuje odwołanie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, lub odrzucenia oferty odwołującego.