Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dn. 28.07.2015 r.

TA/ZP-48/2015

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę miernika czasu zaniku ładunku elektrostatycznego

 

 

Zamawiający informuje, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę miernika czasu zaniku ładunku elektrostatycznego, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.