Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dn. 21.07.2015 r.

TA/ZP-45/2015

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wirówek i łaźni wodnej

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę wirówek i łaźni wodnej, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

WITKO sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 143

92-332 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

84,40

0

84,40

3

ALAB sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30 lok. 222

00-739 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

ALAB sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30 lok. 222

00-739 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

DANLAB Danuta Katryńska

ul. Handlowa 6A

15-399 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy MPW MED.INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy, ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem na próbówki o objętości w zakresie 0,2 – 50 ml, szczegółowo opisana w Załączniku nr 1 do SIWZ, spełniała parametry dotyczące:

1)         wagi – nie większej niż 55 kg;

2)         wymiarów zewnętrznych nie większych niż 410 x 700 x 450 mm (szerokość x głębokość  wysokość);

3)         poboru mocy wirówki nie większego niż 800 W.

Wykonawca złożył wyjaśnienia, w których zawarł informację, iż oferuje wirówkę o następujących parametrach:

1)         waga – 64,8 kg;

2)         wymiary zewnętrzne 443 x 695 x 380 mm (szerokość x głębokość  wysokość);

3)         pobór mocy wirówki 980 W.

Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Pzp, wobec czego Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje o odrzuceniu oferty firmy MPW MED.INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jednocześnie, na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

 

Część 1 i 2 - ALAB sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa;

Część 3 - DANLAB Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok.

 

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (art. 180), przysługuje odwołanie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, lub odrzucenia oferty odwołującego.