Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę i instalację systemu oświetleniowego

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zaprojektowanie, dostawę i instalację systemu oświetleniowego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium sprawność oprawy typu A

Punktacja w kryterium wskaźnik oddawania barw dla oprawy typu A

1

LUMINARO Rafał Szymański

ul. Sienkiewicza 48 lok. U6

90-009 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

1

0

 

Punktacja w kryterium średnie natężenie oświetlenia dla oprawy typu A

Punktacja w kryterium temperatura barwowa oprawy typu B

Punktacja w kryterium sprawność oprawy typu B

Punktacja w kryterium wskaźnik oddawania barw dla oprawy typu B

1

0

1

0

 

Punktacja w kryterium średnie natężenie oświetlenia dla oprawy typu B

Punktacja w kryterium sprawność oprawy typu E

Punktacja w kryterium wskaźnik oddawania barw dla oprawy typu E

Punktacja w kryterium równomierność oświetlenia opraw typu E

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

2

0

2

88

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez LUMINARO Rafał Szymański odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.