Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatów fotograficznych z wyposażeniem

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę aparatów fotograficznych z wyposażeniem, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium rozdzielczość matrycy

Punktacja w kryterium liczba punktów systemu autofokus

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

0

90

2

13p Grzegorz Kociumbas

ul. Kosmiczna 22

52-225 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,92

5

5

98,92

3

BEA Beata Suska

ul. Wiklinowa 30

05-092 Łomianki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,64

0

0

87,64

4

FOTOFORMA Bogusław Drwięga

Al. Armii Krajowej 64 bl. 2 lok. 16

05-200 Wołomin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

76,45

5

5

86,45

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez firmę 13p Grzegorz Kociumbas odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.