Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę inkubatorów CO2 i cieplarek

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę inkubatorów CO2 i cieplarek, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

BIOGENET Grzegorz Chorzewski

ul. Parkingowa 1

05-420 Józefów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,82

0

88,82

3

SANLAB J.Kaczorek, M.Bińczak sp.j.

ul. Andrychowska 7

01-447 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

WITKO sp. z o.o.

AL. Piłsudskiego 143

92-332 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

4

VWR International sp. z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

83,93

0

83,93

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożone oferty na:

Część 1 – SANLAB J.Kaczorek, M.Bińczak sp.j., ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa;

Część 2 - WITKO sp. z o.o., AL. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i zostały ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowy mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.