Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

TA/ZP-38/2015

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę generatora sygnałowego i wektorowego

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę generatora sygnałowego i wektorowego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

ROHDE&SCHWARZ  Osterreich Ges. M.b.H

Technologiestrasse 10, Gebaude E.

A-1100 Wien

Przedstawicielstwo w Polsce

Al. Jerozolimskie 92

00-807 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

2

AM TECHNOLOGIES Sp. z o.o., sp.k.

Al. Jerozolimskie 146C

02-305 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

70,58

5

75,58

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez ROHDE&SCHWARZ  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.