Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę mebli, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożony trzy oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium jakość (prezentacja)

Punktacja w kryterium wydłużony okres  gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

JARD sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

70

12,40

10

92,40

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium jakość (prezentacja)

Punktacja w kryterium wydłużony okres  gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

JARD sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

70

15,84

10

95,84

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez JARD sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 

Zamawiający informuje, że działając zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o odrzuceniu oferty firmy TRONUS Polska sp. z o.o.,  ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby wraz z ofertą zostały dołączone następujące elementy biurek i stołów - fragment blatu oraz fragment półki, boku szafy, pleców szaf:

1)    próbkę blatu o wym. 20x20 cm pokrytej laminatem HPL o grubości minimum 0,6 mm i oklejonej jednostronnie PCV lub PP lub ABS o grubości min. 2 mm;

2)    próbkę płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm i wym. 20X20 cm oklejonej obrzeżem PCV lub PP lub ABS o grubości minimum 2 mm, oraz

3)    próbniki fabryczne do mebli tapicerowanych potwierdzające wymagane parametry, opisane w sposób nie budzący wątpliwości której pozycji dotyczą.

 

Wykonawca do oferty nie załączył wymaganych próbek. Dołączona do oferty próbka jest elementem oferty, który ma potwierdzać zgodność oferowanego przedmiotu z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Od prawidłowego zakwalifikowania oceny istnienia próbki w ofercie zależy prawidłowość ewentualnych konsekwencji. Brak próbki może doprowadzić do odrzucenia oferty. Potwierdza to wyrok KIO z dnia 7 maja 2009 r., KIO/UZP 536/09: „Zamawiający przy dokonywaniu oceny ofert, nie może odstępować od wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż prowadzi to do naruszania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Skoro zaoferowany produkt nie spełnia kompletnych parametrów, wyznaczonych jako graniczne wymagane, obowiązkiem zamawiającego było odrzucenie oferty. Cechy techniczne, którymi obligatoryjnie winno charakteryzować się nabywane urządzenie, stanowią bowiem istotny element oferty, co przesądza o niezgodności jej treści z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 66 ust. 1 k.c.".

 

Uchybienie Wykonawcy polega na niedołączeniu do oferty próbek, które stanowiły merytoryczną treść oferty, konkretyzując oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. Uzupełnienie przez Wykonawcę brakującej istotnej treści oferty jest niedopuszczalne, ponieważ naruszałoby jedną z podstawowych zasad określoną w art. 7 ust. 1 Pzp, mianowicie „udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.

 

Zamawiający informuje, że działając zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o odrzuceniu oferty firmy FORNICA Jarosław Pataluch, ul. Zw. Jaszczurczego 9/25, 80-288 Gdańsk – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby wraz z ofertą zostały dołączone następujące elementy biurek i stołów - fragment blatu oraz fragment półki, boku szafy, pleców szaf:

1)    próbkę blatu o wym. 20x20 cm pokrytej laminatem HPL o grubości minimum 0,6 mm i oklejonej jednostronnie PCV lub PP lub ABS o grubości min. 2 mm;

2)    próbkę płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm i wym. 20X20 cm oklejonej obrzeżem PCV lub PP lub ABS o grubości minimum 2 mm, oraz

3)    próbniki fabryczne do mebli tapicerowanych potwierdzające wymagane parametry, opisane w sposób nie budzący wątpliwości której pozycji dotyczą.

 

Wykonawca do oferty nie załączył wymaganych próbek. Dołączona do oferty próbka jest elementem oferty, który ma potwierdzać zgodność oferowanego przedmiotu z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Od prawidłowego zakwalifikowania oceny istnienia próbki w ofercie zależy prawidłowość ewentualnych konsekwencji. Brak próbki może doprowadzić do odrzucenia oferty. Potwierdza to wyrok KIO z dnia 7 maja 2009 r., KIO/UZP 536/09: „Zamawiający przy dokonywaniu oceny ofert, nie może odstępować od wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż prowadzi to do naruszania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Skoro zaoferowany produkt nie spełnia kompletnych parametrów, wyznaczonych jako graniczne wymagane, obowiązkiem zamawiającego było odrzucenie oferty. Cechy techniczne, którymi obligatoryjnie winno charakteryzować się nabywane urządzenie, stanowią bowiem istotny element oferty, co przesądza o niezgodności jej treści z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 66 ust. 1 k.c.".

 

Uchybienie Wykonawcy polega na niedołączeniu do oferty próbek, które stanowiły merytoryczną treść oferty, konkretyzując oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. Uzupełnienie przez Wykonawcę brakującej istotnej treści oferty jest niedopuszczalne, ponieważ naruszałoby jedną z podstawowych zasad określoną w art. 7 ust. 1 Pzp, mianowicie „udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.