Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli w Części 3

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę mebli, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożony dwie oferty w Części 3 zamówienia.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium jakość (prezentacja)

Punktacja w kryterium wydłużony okres  gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

5

Kottermann sp. z o.o.

ul. Palisadowa 20/22

01-940 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

70

16

10

96

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez Kottermann sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o odrzucenie oferty firmy ALAB Sp. z o.o. – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający wymagał, aby meble laboratoryjne wymieniowe w Załączniku nr 3 do SIWZ – „meble laboratoryjne”:

1)         w pkt. 1 stoły laboratoryjne i szafki;

2)         w pkt. 2 blaty robocze stołów laboratoryjnych;

3)         w pkt. 3 pozostałe wyposażenie;

4)         w pkt. 4 szafa bezpieczeństwa ognioodporna typ 90 min;

5)         w pkt. 5 szafa laboratoryjne metalowa pełna;

6)         w pkt. 6 szafa laboratoryjna metalowa przeszklona;

7)         w pkt. 7 regał laboratoryjny metalowy;

wykonane były ze stali ocynkowanej.

 

Wykonawca powyższego wymogu nie spełniał, albowiem w złożonej ofercie nie zamieścił informacji o wykonaniu mebli ze stali ocynkowanej, jedynie o malowaniu mebli farbami epoksydowymi.  Wykonawca złożył wyjaśnienia, w których potwierdził informację, iż wszystkie zaproponowane przez niego meble nie są ocynkowane, a malowane proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi.

 

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługują  środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp.