Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dn. 20.07.2015 r.

TA/ZP-28/2015

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę urządzeń medycznych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

CONSULTRONIX S.A.

ul. Racławicka 58

30-017 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,02

0

89,02

2

MDT sp. z o.o.

ul. Skośna 12A

30-383 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

NEURO DEVICE Group sp. z o.o.

ul. Płowiecka 1

04-501 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX sp. z o.o.

ul. Szparagowa 15

44-141 Gliwice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX sp. z o.o.

ul. Szparagowa 15

44-141 Gliwice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

Część 6 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX sp. z o.o.

ul. Szparagowa 15

44-141 Gliwice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

0

95

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 2 – MDT sp. z o.o., ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków;

Część 3 - NEURO DEVICE Group sp. z o.o., ul. Płowiecka 1, 04-501 Warszawa;

Część 4, 5 i 6 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowy mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

Jednocześnie, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 1 i 7 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.