Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pompy ssącej i aspiratorów z wyposażeniem

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę pompy ssącej i aspiratorów z wyposażeniem, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

 

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

Wojciech Kaca DONSERV

ul. Michała Spisaka 31

02-495 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

EKOHIGIENA Aparatura Ryszard Putyra Sp.J.

ul. Strzelecka 19

55-300 Środa Śląska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożone oferty na:

Część 1 – Wojciech Kaca DONSERV, ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa;

Część 2 - EKOHIGIENA Aparatura Ryszard Putyra Sp.J., ul. Strzelecka 19, 55-300 Środa Śląska.

odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i zostały oceniona jako najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowy mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.