Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż suwnicy

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę i montaż suwnicy, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożony dwie oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze PROHAMAT SERVICE Jacek Przybylski

ul. Kruszcowa 4

41-902 Bytom

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

2

Zakład Usługowy Elektromechanika Dźwigowa Naprawa i Konserwacja Stanisław Luśtyk

ul. Leśna 3

26-900 Kozienice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

59,25

5

64,25

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze PROHAMAT SERVICE Jacek Przybylski odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.