Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę słuchawek pomiarowych i wzmacniacza

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę słuchawek pomiarowych i wzmacniacza, unieważnia postępowanie na podstawie: 

1)   art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – w Części 1 i 2 zamówienia – ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2)   art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – w Części 3 zamówienia – ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawca, UEI Urządzenia Elektroniczne Import, ul. Kierbedzia 4/203, 00-728 Warszawa, za realizację zamówienia zaoferował cenę brutto 210.945,00 zł (szacunkowa wartość zamówienia w Części 3 – 77.800,00 zł netto, tj. 95.694,00 zł brutto).