Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych sześć ofert.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.

 

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,88

0

85,88

4

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:

COMPUTEX sp. z o.o.  sp. komandytowa

ul. Mroźna 27

03-654 Warszawa

 

Członek Konsorcjum:

COMPUTEX sp. z o.o.

ul. Mroźna 27

03-654 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

6

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

86,07

0

86,07

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80,86

0

80,86

4

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:

COMPUTEX sp. z o.o.  sp. komandytowa

ul. Mroźna 27

03-654 Warszawa

 

Członek Konsorcjum:

COMPUTEX sp. z o.o.

ul. Mroźna 27

03-654 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

6

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,95

0

85,95

 

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

84,01

0

84,01

4

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:

COMPUTEX sp. z o.o.  sp. komandytowa

ul. Mroźna 27

03-654 Warszawa

 

Członek Konsorcjum:

COMPUTEX sp. z o.o.

ul. Mroźna 27

03-654 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

6

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,75

0

85,75

 

 

 

 

 

 

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,74

0

87,74

6

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Część 6 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Część 7 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Część 8 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

84,33

0

84,33

6

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

 

Część 9 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Część 10 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

64,79

0

64,79

3

SMARTTECH sp. z o.o.

ul. Racławicka 30

05-092 Łomianki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

6

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

65,75

0

65,75

 

Część 11 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Część 12 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Część 13 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

SANSEC Poland SA

ul. Bolesława Prusa 2

00-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

2

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

76,78

0

76,78

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy COMP SA, złożonej w Części 14 zamówienia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

Wykonawca, w Szczegółowym formularzu cenowym dla Części 14, nie uwzględnił w kalkulacji Serwera Zarządzającego TYP-S2 wyspecyfikowanego i opisanego szczegółowo w Załączniku 1.14 pkt. 14.2.2. do SIWZ. Tym samym, treść oferty nie jest zgodna z treścią SIWZ. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ występuje w sytuacji, kiedy oferta nie odpowiada przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wówczas, gdy zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada  przedmiotowi zamówienia opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, a co oznacza, iż niezgodność treści oferty może dotyczyć tylko wymagań merytorycznych, które zostały określone w SIWZ. Tak więc dotyczy ona wyłącznie treści merytorycznej oferty, a nie jej formy. (Wyrok KIO z 14 stycznia 2013 r., KIO 2903/12).

 

Tym samym, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 14 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1, 3, 4 – Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: COMPUTEX sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa, Członek Konsorcjum: COMPUTEX sp. z o.o., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa;

Część 2, 6, 7, 9, 11, 12 - KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań;

Część 5, 8 - VECTO sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

Część 10 - SMARTTECH sp. z o.o., ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki;

Część 13 - SANSEC Poland SA, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa;

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.