Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopów optycznych

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę mikroskopów optycznych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja

Łączna liczba punktów

1.

PRECOPTIC Co.  Wojciechowscy sp. jawna

ul. Arkuszowa 60

01-934 Warszawa

95 pkt.

0 pkt.

95 pkt.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez PRECOPTIC Co. Wojciechowscy sp. jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.