Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie stanowiska do badania parametrów drabin

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie stanowiska do badania parametrów drabin, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Krzysztof Grabiszewski GRAMMET

ul. Nadziei 6/2

02-214 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

2

Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO Ryszard Gardziej

ul. Powązkowska 13B

01-797 Warszawa

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp

-

-

-

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez firmę Krzysztof Grabiszewski GRAMMET, ul. Nadziei 6/2, 02-214 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 

Zamawiający informuje, że Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje odwołanie wobec czynności odrzucenia oferty odwołującego.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183 umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.