Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do projekcji audiowizualnych przy wyświetlaniu obrazów 2D i 3D

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do projekcji audiowizualnych przy wyświetlaniu obrazów 2D i 3D, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożony cztery oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Punktacja za prezentację

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

RS MINUS sp. z o.o.

ul. Komandosów 21

30-334 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

2,98

10

0

12,98

2

ABEMA Systemy Prezentacyjne Wojciech Kusek

ul. Orla 53C

30-244 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

3,28

10

0

13,28

3

Image Recording Solutions sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 190

01-934 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

10

10

74,20

94,20

4

Music Info sp. z o.o.

ul. 28 Lipca 1943 r. 17A

30-233 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

8,73

0

0

8,73

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez Image Recording Solutions sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.