Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 
Data: 2011-08-19
Znak: CE/ZP-30/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie materiałów edukacyjnych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie materiałów edukacyjnych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy:

PRW PRINT Sp. z o.o., ul. Cypriańska 36, 02-761 Warszawa
.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło trzech Wykonawców: Oferta nr 1 – ERGO EKO ERA, ul. Związek Walki Młodych 12, 02-786 Warszawa;Oferta nr 2 – Z.U.P. IMPULS, ul. Bolesława Prusa 8, 05-140 Serock;Oferta nr 3 – PRW PRINT Sp. z o.o., ul. Cypriańska 36, 02-761 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena
1 95,65
2 91,66
3 100,00


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.