Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę audiometrów

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę audiometrów, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.

 

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

ACS SŁUCHMED sp. z o.o.

ul. Orla 5

20-022 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

5

95

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

ACS SŁUCHMED sp. z o.o.

ul. Orla 5

20-022 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

5

95

 

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

MEDAG Aparatura Medyczna P. Augustynowicz sp. jawna

ul. Uznańskiego 2a

50-570 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

83,27

0

83,27

2

ACS SŁUCHMED sp. z o.o.

ul. Orla 5

20-022 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej na poszczególne części zamówienia:

Część 1 – ACS SŁUCHMED sp. z o.o., ul. Orla 5, 20-022 Lublin;

Część 2 - ACS SŁUCHMED sp. z o.o., ul. Orla 5, 20-022 Lublin ,

Część 3 - ACS SŁUCHMED sp. z o.o., ul. Orla 5, 20-022 Lublin ,

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.