Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

                                                                                                                          Warszawa, dn. 10.03.2015 r.

TA/ZP-7/2015

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin, unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców:

Oferta nr 1 – ELBIT Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa Jacek Biskupski, ul. Źródlana 8, 33-111 Koszyce Małe;

Oferta nr 2 - GRAMMET Krzysztof Grabiszewski, ul. Południowa 30/2 lok. 3, 04-789 Warszawa.

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez ELBIT Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa Jacek Biskupski, ul. Źródlana 8, 33-111 Koszyce Małe, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Wykonawca w złożonym Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, nie wskazał wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego, tj. w pkt. 9.2. „zewnętrzna lampa błyskowa” nie określił stopnia, w jakim reflektor się obraca, w pkt. 9.4. „3-kierunkowa głowica do statywu” Wykonawca nie wskazał stopnia przechyłu bocznego. Ponadto, w pkt. 7.1.3. zaproponowany UPS nie spełnia wymagań Zamawiającego dotyczących czasu podtrzymywania pracy komputera.

W związku z powyższym, oferta nie odpowiada przedmiotowi zamówienia, tym samym nie zapewnia jego realizacji w całości;

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez firmę GRAMMET Krzysztof Grabiszewski, ul. Południowa 30/2 lok. 3, 04-789 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ zmodyfikował Formularz oferty, poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu, że udziela okresu gwarancji na 3 lata „na wyroby Grammet, handlowe zgodnie z gwarancją producenta”.

Według zapisów SIWZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) wymagane było udzielenie przez Wykonawcę co najmniej 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiający w kryterium oceny ofert przyznawał punkty za dodatkową gwarancję na oferowane stanowisko (2 lata – pkt. 5, 3 lata – 10 pkt.). Wykonawca zmienił treść Formularza oferty poprzez rozdzielenie gwarancji na wyroby Grammet, handlowe zgodnie z gwarancją producenta.

Zmiana zapisów w formularzu ofertowym nie miała charakteru omyłki - ani pisarskiej, ani innej, lecz była celowym działaniem Wykonawcy.

Za treść oferty uznaje się oświadczenie woli wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia, w określony sposób i za określoną cenę. Zobowiązanie to odnosi się przede wszystkim do oferowanego zakresu przedmiotowego oraz sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Wyrażone jest zwykle w formularzu ofertowym, jednak może znaleźć się również w innych składanych przez wykonawcę dokumentach, mających na celu skonkretyzowanie przedmiotu zamówienia (np. w opisie czy specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia). W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślające i uszczegóławiające jego zakres czy sposób wykonania – co do zasady są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym – częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia.

Po upływie terminu składania ofert – w przypadku braków lub błędów w tych dokumentach – nie jest możliwe ich uzupełnienie, albowiem doszłoby do niedozwolonej zmiany treści oferty. Zgodnie z art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy pzp niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą jakichkolwiek negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (poza poprawkami, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy pzp). Braki lub błędy w tych dokumentach, których nie będzie można usunąć w trybie poprawienia omyłek (art. 87 ust. 2 ustawy pzp) będą więc – co do zasady – przesądzały o niezgodności treści oferty z wymaganiami zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku takich niezgodności zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, z uwagi na to, że treść oferty nie odpowiada treści siwz.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (art. 180), przysługuje odwołanie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, lub odrzucenia oferty odwołującego.