Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 04.03.2015 r.

TA/ZP-6/2015

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na modernizację sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

STRABAG sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

10

90

2

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych sp. z o.o.

Miętne, ul. Garwolińska 3

08-400 Garwolin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

37,60

5

42,60

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.