Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dn. 20.02.2015 r.

TA/ZP-5/2015

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrometrów

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę spektrometrów, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części 3 i 4 zamówienia.

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców:

Część 1 zamówienia:

Oferta nr 2 – GL Optic sp. z o.o., ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo;

Część 2 zamówienia:

Oferta nr 2 – GL Optic sp. z o.o., ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo;

Część 3 zamówienia:

Oferta nr 1 – TK BIOTECH Tomasz Kamiński, ul. Królewicza Jakuba 40, 02-956 Warszawa;

Część 4 zamówienia:

Oferta nr 1 – TK BIOTECH Tomasz Kamiński, ul. Królewicza Jakuba 40, 02-956 Warszawa.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

TK BIOTECH Tomasz Kamiński

ul. Królewicza Jakuba 40

02-956 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

TK BIOTECH Tomasz Kamiński

ul. Królewicza Jakuba 40

02-956 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta na Część 3 i 4 zamówienia, przez TK BIOTECH Tomasz Kamiński, ul. Królewicza Jakuba 40, 02-956 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie w Części 1 i 2 zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – ze względu na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy GL Optic sp. z o.o., ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp – Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługuje odwołanie wobec czynności wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, lub odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 180 ustawy Pzp.