Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dn. 18.02.2015 r.

TA/ZP-4/2015

 

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przelotowego autoklawu z wyposażeniem

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę przelotowego autoklawu z wyposażeniem, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

De Ville Biotechnology Agnieszka Kawałkowska

ul. Miła 14

05-090 Raszyn, Rybie

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,46

5

92,46

2

Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodnia Maria

ul. H. Kołłątaja 4

62-035 Kórnik

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodnia Maria, ul. H. Kołłątaja 4, 62-035 Kórnik odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.