Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
   

 

Warszawa, dn. 06.02.2015 r.

TA/ZP-3/2015

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrometrów

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę spektrometrów, unieważnia postępowanie na podstawie:

1)    art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – w Części 1 i 2 zamówienia – ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)    art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – w Części 3 i 4 zamówienia – ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców:

Część 1 zamówienia:

Oferta nr 2 – LAFOT Jan Lalek, ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo;

Część 2 zamówienia:

Oferta nr 2 – LAFOT Jan Lalek, ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo;

Część 3 zamówienia:

Oferta nr 1 – TK BIOTECH Tomasz Kamiński, ul. Królewicza Jakuba 40, 02-956 Warszawa;

Część 4 zamówienia:

Oferta nr 1 – TK BIOTECH Tomasz Kamiński, ul. Królewicza Jakuba 40, 02-956 Warszawa;

Zamawiający informuje, o odrzuceniu oferty złożonej przez TK BIOTECH Tomasz Kamiński, ul. Królewicza Jakuba 40, 02-956 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ zmodyfikował Formularz oferty, poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu z okresem gwarancji na 1 rok. Wykonawca w Części 3 zamówienia na spektrofotometr wraz z myjką dokonał samodzielnego podziału przedmiotu zamówienia i zaoferował dwa różne okresy gwarancji na tę samą część zamówienia.

Według zapisów SIWZ (Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) wymagane było udzielenie przez Wykonawcę co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na spektrofotometry. Zamawiający w kryterium oceny ofert przyznawał punkty za dodatkową gwarancję na oferowane spektrometry (2 lata – pkt. 5, 3 lata i powyżej – 10 pkt.). Wykonawca zmienił treść Formularza oferty poprzez dodanie 1 roku gwarancji na spektrometr (Cześć 4 zamówienia) i rozdzielił gwarancję na oferowany spektrofotometr oraz myjkę do spektrofotometru (Część 3 zamówienia).

Zmiana zapisów w Formularzu ofertowym nie miała charakteru omyłki - ani pisarskiej, ani innej, lecz była celowym działaniem Wykonawcy.

Za treść oferty uznaje się oświadczenie woli Wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia, w określony sposób i za określoną cenę. Zobowiązanie to odnosi się przede wszystkim do oferowanego zakresu przedmiotowego oraz sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Wyrażone jest zwykle w Formularzu ofertowym, jednak może znaleźć się również w innych składanych przez Wykonawcę dokumentach, mających na celu skonkretyzowanie przedmiotu zamówienia (np. w opisie czy specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia). W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania Wykonawcy, dookreślające i uszczegóławiające jego zakres czy sposób wykonania – co do zasady są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym – częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia.

Po upływie terminu składania ofert – w przypadku braków lub błędów w tych dokumentach – nie jest możliwe ich uzupełnienie, albowiem doszłoby do niedozwolonej zmiany treści oferty. Zgodnie z art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą jakichkolwiek negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (poza poprawkami, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp). Braki lub błędy w tych dokumentach, których nie będzie można usunąć w trybie poprawienia omyłek (art. 87 ust. 2 ustawy Pzp) będą więc – co do zasady – przesądzały o niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku takich niezgodności Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na to, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Jednocześnie, Zamawiający unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, że nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na udzielenie zamówienia. W tym stanie rzeczy, mając na uwadze treść przywołanych wyżej przepisów, Zamawiający unieważnił postępowanie w Części 1 i 2 zamówienia.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (art. 180), przysługuje odwołanie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, lub odrzucenia oferty odwołującego.