Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 11.02.2015 r.

 

EZ/ZP-2/2015

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na modernizację sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi, została złożona oferta firmy Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.