Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

TA/ZP-1/2015                                                                                              Warszawa, dn. 02.03.2015 r.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.
Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

System grzania obszaru katody wbudowany w mikroskop

Zakres prądu wiązki

3-pozycyjna apertura do obserwacji BF STEM

Gwarancja na zimną katodę

Łączna liczba punktów

1.

COMEF sp. z o.o., sp.k.
ul. Gdańska 2
40-719 Katowice

70 pkt.

5 pkt.

10 pkt.

10 pkt.

5 pkt.

100 pkt.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta przez COMEF sp. z o.o., sp.k., ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.