Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

TO/ZP-10/20134

 

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż w prenumeracie na 2015 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sprzedaż w prenumeracie na 2015 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja

Kolejność wg kryterium ceny

1

EBSCO sp. z o.o.

ul. Krakowskie Przedmieście 79

00-079 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Część 1 – 97,36

Oferta czwarta w kolejności w Części 1 zamówienia

2

Press Import Wydawnictw Naukowych J.Płomiński, G.Bogdan sp.j.

ul. Sienna 63 m 40

00-820 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Część 1 – 100

Oferta najkorzystniejsza w Części 1 zamówienia

3

Kolporter sp. z o.o. sp.k.

Centralny Dział Prenumeraty

ul. Bakaliowa 3

05-080 Izabelin, Mościska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Część 2 - 100

Oferta najkorzystniejsza w Części 2 zamówienia

4

ABE-IPS sp. z o.o.

ul. Grzybowska 37A

00-855 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Część 1 – 97,91

 

Oferta trzecia w kolejności w Części 1 zamówienia

5

Garmond Press S.A.

ul. Lubicz 3

31-034 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Część 2 – 90,96

Oferta druga w kolejności w Części 2 zamówienia

6

Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A.

ul. Obrońców 25

03-933 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Część 1 – 99,54

Oferta druga w kolejności w Części 1 zamówienia

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż wybrane oferty na poszczególne części zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji i zostały ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowy mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami na poszczególne części zamówienia, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.