Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi


Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy, zwany dalej "Zamawiającym" informuje, ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t.j. Oz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi, dokonał czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny.

 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spetniania warunków udziatu w postępowaniu i oceny ofert Punktacja Kolejność wg kryterium ceny
1 3D MASTER s.c. R.Lis, R.Wypysiński
ul. Instalatorów 7c lok. 124
02-237 Warszawa
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu Część 5 - 100 Oferta najkorzystniejsza w Części 5 zamówienia
2 VECTO Sp. z o.o.
AI. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu Część 1 - 100
Część 2 - 99,17
Część 3 - 100
Część 4 - 100
Oferta najkorzystniejsza w Części 1, 3 i 4 zamówienia
3 KOMPUTRONIK SA
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Część 1 - 76,11
Część 2 - 100
Część 3 - 96,97
Część 4 - 97,34

Oferta najkorzystniejsza w Części 2 zamówienia

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożone oferty na poszczegó1ne części zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji i zostały ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowy mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami na poszczególne części zamówienia, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.